Celkem : 0 Kč
košík je prázdný

Obchodní podmínky JR-Surfshop.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě JR - SURFSHOP.CZ. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu JR - SURFSHOP.CZ, podnikatel Rostislav Netopil, se sídlem podnikání Rybářská 32, Brno 60300 IČ: 86979990 (kontaktní informace naleznete též v sekci Kontakt, která je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

- Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 
- Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
- Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 
- Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem. 
- Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

- Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Součástí těchto obchodních podmínek jsou i sekce Reklamace a Kontakt. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. 
- Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

- Zákazník svojí registrací bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k uvedení prodávajícího v omyl, poškození jména obchodu JR - SURFSHOP.CZ, jakož i dalších majetkových práv a tím ke vzniku škody (včetně nemajetkové újmy), za níž by byl zákazník odpovědný. 
- Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu JR - SURFSHOP.CZ jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy a jako takové jsou považovány za závazné. Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřízení vaší objednávky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
- Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
- Dodavatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci, banky a pod.) a to pouze v nutném rozsahu. 
- Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. 
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání určeném kupujícím v registračním formuláři. V případě platby bankovním převodem přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího po připsání platby na účet prodávajícího.
- V případě, že vaši objednávku chcete zrušit ("stornovat"), neprodleně nás kontaktujte telefonicky na číslo: 724156719.

CHARAKTERISTIKY ZBOŽÍ

- Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

CENA ZBOŽÍ

- Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. 
- Ceny jsou konečné
- V ceně prken je mimo samotný plovák také příslušenství (footstraps vč. podložek, jedna nebo 2 flosny a obal na prkno) a náklady na přepravu prkna až k vám domů.
- V ceně plachet jsou mimo samotnou plachtu také náklady na přepravu plachty až k vám domů.

PLATNOST CEN

- JR - SURFSHOP.CZ se snaží o maximální stabilitu všech cen u prodávaného zboží. U většiny zboží se ceny nemění nikdy a u zboží, kde dojde ke slevě nebo kde lze očekávat slevu, je zákazník o tomto faktu informován s předstihem i v případě, že si již objednal zboží za vyšší cenu. V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení ceny, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován a může se v klidu rozhodnout, zda bude objednávka realizována či zda od smlouvy odstoupí. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, vrátí mu prodávající neprodleně veškeré již zaplacené částky.

OBJEDNÁVKA

- Každá úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu, nebo jste nákup správně nedokončili.

OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY

- V případě objednávky nad 20 000,- Kč proběhne telefonické ověření objednávky. 
- Po ověření bude objednávka postoupena k dalšímu zpracování.

ZPŮSOBY PLACENÍ

- V současné době je možné zboží hradit hotově, dobírkou nebo bankovním převodem, fakturou a poštovní složenkou na účet u Komerční Banky číslo: 43-2767580257/0100, případně 43-4695930287/0100 pro platbu v EUR. 
- Při volbě platby bankovním převodem bude kupujícímu zaslána proforma faktura na e-mail (uvedený při registraci). Na základě údajů v této faktuře provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu. Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

- Osobní odběr: 
Po předchozí emailové nebo telefonické domluvě v Brně 
případně na spodní Novomlýnské nádrži u Kempu Mars poblíž obce Šakvice

- Pokud máme objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. 
- Vzhledem k tomu, že většina zboží není na skladě v Brně, ale odebíráme jej z území mimo Českou Republiku, je ve většině případů dodací lhůta delší, zpravidla do deseti pracovních dnů. 
Při potvrzení každé objednávky, ke které se vztahuje tato delší dodací lhůta, budete o této skutečnosti informováni. Dále vás budeme informovat o dostupnosti zboží na skladu mimo ČR hned, jakmile dostaneme potvrzení dostupnosti vámi objednaného zboží. 
- Menší velikosti plachet a trapézy posíláme Českou Poštou
- Objemnější zásilky jsou odesílány přepravní společností PPL
- Doprava JR - SURFSHOP: 
V případě, že potřebujete zboží dodat expresně bez ohledu na den a čas je možné po předchozí telefonické domluvě (tel. číslo: 724156719) zajistit dopravu vaší objednávky prostřednictvím dopravy našeho obchodu. Tento způsob dopravy není zahrnut v ceně výrobku.

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

- Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. 
- Záruční doba a práva z odpovědnosti za vady se u veškerého sortimentu řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
- Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. 
- Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, není-li u zboží uvedena záruční doba jiná. 
- Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list faktura. Záruční list nebo fakturu obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím. 
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
- Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 
- Spotřebitel má při uplatnění záruky: 
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, 
- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Právo zákazníka na odstoupení: 
- Zákazník je oprávněn vedle již uvedených případů od smlouvy odstoupit i v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. 
- Zákazník, který je spotřebitelem (nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy (nejlépe spolu s vráceným zbožím) doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží.

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

- Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. 
- Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to telefonicky na číslo: 724156719 nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu rosta@jrsurfshop.cz. Při odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit doklad o koupi zboží. 
- Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, prosíme, aby poslal zboží zpět na adresu dodavatele uvedenou v sekci Kontakt, pokud možno bez známek užívání nebo opotřebování. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. 
- V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu (neúplný obsah, poškozené nebo opotřebené zboží apod.). 
- Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu, případně sníženou o částku odpovídající škodě na zboží způsobené zákazníkem. Tato bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

REKLAMACE

- Postup při vyřizování reklamací naleznete v sekci "Reklamace", která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

- Kupující, který není spotřebitel, je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím e-mailurosta@jrsurfshop.cz nebo na tel. 724156719. Kupujícímu - spotřebiteli je tento postup také doporučen, neboť jím usnadní a urychlí průběh reklamace, jeho nedodržením však není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci jiným způsobem. 
- Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem. 
- Pokud je reklamované zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží. 
- Prodávající bez zbytečného odkladu (tj. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od obdržení reklamace a reklamovaného zboží) reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
- V případě, že od Vás obdržíme e-mailem požadavek na reklamaci zboží včetně specifikace zjištěných vad, vám do dvou pracovních dnů zašleme informace o dalším postupu. 
- Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
- V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).